top of page

       Communicans 

Dialog. Emocje. Intencje.

Natura rozmawia ze sobą /i z nami/ w milczeniu, zmusza do zmysłowego, żywotnego, organicznego odbioru. Komunikacja płynąca z głębi natury jest intuicyjna, jej ramy wyznacza biologia.
My, w świecie komunikacji kulturowej, musimy być czujni. Pod groźbą wykluczenia ze wspólnoty respektujemy jej komunikaty, głusi na komunikaty natury.

Mamy w sobie zakodowany pęd ku rozwojowi. Rozszerzamy granice naszej wolności, naukę czerpiąc z popełnianych błędów. W przeciwieństwie do natury, która uczy się przede wszystkim na sukcesach, bo popełniając błędy - ginie. Nasza cywilizacyjna swoboda jest zanegowaniem imperatywności natury, zawieszeniem bezwzględnej ważności i prawdziwości jej sygnałów.
Zerwaliśmy dialog z naturą. Zamiast łączyć - tak, jak wszystko łączy natura - kultura zaczęła dzielić.

Komunikacja. Dialog. Słowa. Emocje. Intencje. Konwencje.
Zatrzymajmy się. Zajrzyjmy w nieoczywiste. Łączmy naturę z kulturą, stare z nowym, dialog z milczeniem.

Słuchajmy.

Dialog, Emotions. Intentions. 

Nature talks to itself and to us in silence, forcing, sensual, organic perception. Communications that comes from nature is intuitive and restricted by biology. We need to be vigilant in the world of cultural communication, Threatened by exclusion from the community we respect its messages, deaf to the messages that nature sends to us. 

We have a coded drive towards the future inside us. We extend the boundaries of our freedom, sourcing the knowledge from our own mistakes. In contrary to nature, which learns from successes, because if mistaken, it dies. Our civilizational freedom is a negation of nature's imperative, suspension of real and important signals that it sends to us, 

We lost connection with nature. Instead of connecting in the way in which  the nature connects all of the matter- the culture began to tear us apart. 

Communication. Dialog. Words. Emotions. Intentions. Conventions. 

Let's stop for a moment. Let's look into the unknown. Let's connect nature with culture, old with the new, dialog with silence. 

Let's listen

bottom of page