top of page

MIMESIS- MAŁPOWANIE NATURY

 

Być obrazem, kopią oznacza istnieć, ale także oznacza być podobnym do czegoś innego. Stając się obrazem, klonem dane dzieło powoływane jest do istnienia po raz drugi - zarazem takie samo, ale inne; podobne, ale wystarczająco odrębne od wzorca by móc jawić się jako obraz, a nie jako sam byt oryginalny.

Praca zrodziła się z fascynacji kopią, metodami odwzorowywania  i tym jak przedmioty przybierają nowe formy,  przeradzają się w formy mimetyczne zarówno w naturze, technologii czy sztuce.

Małpowanie natury ukazuje dualizm myślenia o mimesis, uwydatnia semantyczne opozycje: jedność – wielość, unikatowość - oryginał.

W dobie industrializmu i postindustrializmu, reprodukcja i sztuka masowa zrodziła się jako produkt uboczny zmian w sposobie życia i produkcji materialnej. Nie tylko dzieła sztuki zaczęto produkować na masową skalę, lecz cały świat człowieka zaczął podlegać reprodukcji, z nim samym włącznie. Ambiwalencja dzieła to skomplikowana gra podobieństwa i odmienności. Podwójna, sprzeczna natura, będąca paradoksalną kombinacją tego samego i innego jednocześnie.

"Gdyby bowiem istniały metody reprodukcji doskonałej, identycznej, to byłyby one dla obrazu …"

                                                                                ( J. J. Wunenburger )

 

To be an image, a copy, means to exist, but also means to be similar to something else. By becoming a clone, the work of art is reborn-the same but different, distinct enough to become independent piece.

This project was born out of fascination with copies, with methods of representation and inspired with how objects can take a new form, turning into mimetic form as much as in nature, as in technology or art.

Imitating nature show dualistic nature of mimesis, emphasis semantic differences: 

singular-multiple and uniqueness-original. In industrial and post-industrial age reproduction and pop art grown as a by-product of social changes. Not only pieces of art became mass-produced, but also the whole world have become reproducible. Ambivalence of the work of art is a complicated game of similarity and dissimilarity. The dual, contrary nature which is a paradoxical combination of something the same but different. 

'If the methods of a perfect reproduction would exist, they would exist only for the image itself' 

                                                                                   ( J. J. Wunenburger )

 

2018 Technika Mokry Kolodion/ Technique: Wet Plate Collodion

 

Dane techniczne-ekspozycja:

 

50  szt. płyt szklanych pozytywowych- rozmiar 18cm na 24cm –obiekt kolage; 

50 szt. płyt szklanych negatywowych -rozmiar 18cm na 24cm - 4 obiekty  przestrzenne;

1 szt. wydruk cyfrowy 150 cm na 210 cm ;

2 szt.  filmy video prezentowane na dwóch projektorach;

bottom of page