top of page

Stany Przejściowe/United transition

Posthumanizm?  Nowy rodzaj człowieka czy wynaturzenie?

Ciało ludzkie jest wizualnym pomostem między tym co duchowe a tym co zewnętrzne i materialne. Post-humaniści  postrzegają ciało jako pierwotną protezę, którą człowiek oswoił i stara się udoskonalać. W mojej pracy zastanawiam się czy nowy człowiek to krok w dążeniu do degradacji czy krok w stworzeniu nadczłowieka?

 

Post-humanism ? A new kind of human  or perversion ? 

The human body is a visual bridge between the spiritual and material . Post-humans enthusiasts  perceive body as a primary prosthesis which man tamed and keeps trying to improve . In my work I wonder if the new kind of man is a step in the pursuit of degradation or a step forward in creating a superman ?

bottom of page